Beth mae Uned Dreialon Abertawe yn ei wneud?

 

Datganiad Diogelu Data Cyffredinol Uned Dreialon Abertawe

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd mewn grym o 25 Mai 2018 ymlaen. Mae’n datgan bod rhaid i sefydliadau fod yn gyfreithlon, yn deg ac yn dryloyw wrth reoli neu brosesu eich data personol.  Ceir rhai agweddau ar y ddeddfwriaeth newydd nad ydynt yn berthnasol i ymchwil. Er enghraifft, caniateir cadw data at ddibenion ymchwil am gyfnodau hir a cheir eithriadau eraill i rai hawliau mewn cyd-destun ymchwil lle mae mesurau diogelu ar waith. Mae gan Brifysgol Abertawe ganllawiau manwl ar y GDPR a gwybodaeth am bwy i gysylltu â nhw os ydych am gwyno am y ffordd y mae eich data wedi cael eu prosesu. Mae’r rhain ar gael yma.   

  

Mae UNED DREIALON ABERTAWE yn gweithio'n agos gydag ymchwilwyr o Abertawe a phrifysgolion eraill, ac o'r GIG ledled De Orllewin Cymru a'r tu hwnt. Mewn partneriaeth â'r cydweithredwyr hyn, rydym yn cynnal, neu wedi cynnal, bron 40 o dreialon gwerth dros £20 miliwn.

Lawrlwytho  (yn Gymraeg neu yn Saesneg ) Adroddiad Uned Dreialon Abertawe 2017-18 ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae Uned Dreialon Abertawe'n cynnig cyngor a chymorth methodolegol i dimau clinigol, wrth gynllunio treialon newydd ac wrth wneud ceisiadau am grantiau. Ar ôl ceisiadau llwyddiannus, rydym yn gweithio o fewn timau treialon i ddatblygu, cychwyn, cynnal, rheoli a dadansoddi astudiaethau a ariennir ac adrodd arnynt.

Ein nod, felly, yw gwella iechyd trigolion Cymru a'r tu hwnt drwy wella nifer, cynnydd ac ansawdd treialon mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gan gyfeirio'n benodol at ofal sylfaenol a brys, yn enwedig ym maes gastroenteroleg ac iechyd meddwl. Credwn nad oes modd cynnal treialon clinigol llwyddiannus heb ymrwymiad ar bob cam i gynnwys profiadau ac arbenigedd cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Mwy o wybodaeth am natur Treialon Clinigol a Gwaith Unedau Treialon. Cliciwch yma am bodlediad gan yr Athro Julia Brown, Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Unedau Treialon Clinigol sy'n esbonio pwrpas Unedau Treialon Clinigol.

Hyd yn oed os nad ydych yn rhan o dreial, efallai bydd gennych ddiddordeb  mewn cymryd rhan mewn astudiaeth carfan poblogaeth o'r enw Doeth am Iechyd Cymru. Dyma fideo byr am y prosiect hwn.  Dyma beth mae ein cydweithwyr ym mhrosiect Doeth am Iechyd Cymru yn ei ddweud am eu prosiect:

"Ymunwch â Phrosiect Doeth am Iechyd Cymru. Dioglelwch y dyfodol drwy helpu heddiw! Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle i bawb yng Nghymru sy'n 16 oed neu'n hŷn gymryd rhan mewn ymchwil i wella iechyd, gofal a lles. Drwy ateb cwestiynau syml am eich iechyd a'ch ffordd o fyw, byddwch yn helpu i ddiogelu eich iechyd ac iechyd eich ffrindiau, eich teulu a chenedlaethau o Gymry i ddod. Am ragor o wybodaeth ac i ymuno â Doeth am Iechyd Cymru, ewch i  www.healthwisewales.gov.wales"  

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch stu@abertawe.ac.uk