Treialon Cyfredol

Treial Trwsio Abdomenol Hughes (HART): Hap-dreial aml-ganolfan o dechneg cau waliau i leihau achosion torgest endoriadol. Cofrestriad ISCRTN.

Hap-dreial dichonoldeb aml-ganolfan i werthuso llawfeddygaeth ar ei phen ei hun mewn canser y rectwm isaf (SAILOR). Cofrestriad ISCRTN.

Treial o Gymhorthion Gwybyddol ar gyfer Dementia Cynnar (DESCANT). Cofrestriad ISCRTN.

Cofnodion Electronig mewn Ambiwlansys i Gefnogi Gofal y tu allan i'r Ysbyty: heriau, cyfleoedd a goblygiadau ar gyfer y gweithlu (ERA)

Ymateb Llidol mewn Anafiadau Difrifol ac Erythropoietin Dynol Cyfunol (astudiaeth beilot IRMINE) Cofrestriad ISCRTN

Hap-dreial clwstwr mewn gorsafoedd ambiwlans o Asesiad a Thriniaeth Strociau Acíwt gan Barafeddygon (PASTA) Rhan o Raglen PEARS Prifysgol Newcastle. Cofrestriad ISCRTN

Analgesia Cyflym Cyn Ysbyty ar gyfer Pobl sydd wedi Torri Clun (RAPID). Cofrestriad ISCRTN

Galwadau 999 Brys ar gyfer pyliau o isgemia dros dro (TIER). Cofrestriad ISCRTN

Astudiaeth o ddulliau rheoli trawma arwynebol i'r frest (STUMBL ac ar Twitter) a Chofrestriad ISCRTN

Sbectrosgopeg Raman a chanser colorectal: tuag at ddiagnosis cynnar a meddygaeth wedi'i phersonoli (RAMAN)

Treialon a Gwblhawyd yn Ddiweddar

Iselder ysbryd gwrthsafol: Mecanwaith ac effeithiolrwydd DBT (RefraMed) Cofrestriad ISCRTN

Model Haenu wrth Ragfynegi Risg: Treial o reoli cyflyrau cronig (PriSMATIC) Mae protocol cyhoeddedig y treial ar gael yma. Cofrestriad ISCRTN

Dementia: Gwella (staff) Straen a Boddhad - Gwerthuso ar sail Treial Clwstwr (DISSECT) ac mae protocol cyhoeddedig y treial ar gael yma. Cofrestriad ISCRTN

Ymyrraeth Gwaith Cymdeithasol yn dilyn Hunan-niwed (SWISH). Cofrestriad ISCRTN

 

 

Treialon ac Astudiaethau Hŷn a Gwblhawyd

Yn ôl i'r Portffolio Treialon

 

 1. Diogelwch, Lefel Goddefgarwch ac Effeithiolrwydd Gliwcoffag SR mewn cleifion â diabetes math 2 a chlefyd yr arennau nad yw'n ddifrifol (GlucoKid)
 2. Gwerthfawrogi Bywyd Actif ar gyfer Pobl â Dementia (VALID)
 3.  Ymyrraeth Fesul Cam ar gyfer Ddiffyg Sobrwydd sy'n achosi problemau mewn plant yn eu harddegau (SIPS2)
 4. Therapi Symbylu Gwybyddol Unigol (iCST)
 5. 'Ailadeiladu ein hunain": manteision recordio sain mewn ymgynghoriadau clinigol yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru
 6. Defnydd a diwylliant y gampfa mewn Addysg Uwch (GymHEd)
 7. Rhoi treialon ar waith mewn gofal brys cyn ysbyty
 8. Ydy deilliannau iechyd ac addysgol plant sy'n symud yn waeth?
 9. Cymorth Effeithiol yn y Cartref ar gyfer Pobl â Dementia
 10. Y Ganolfan Ymchwil Asthma Cymhwysol (CARA)
 11. Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Pobl Hŷn (SCHOOP): y berthynas rhwng defnydd o ofal cymdeithasol a defnydd o ofal iechyd gan bobl hŷn yng Nghymru cyn ac ar ôl rhoi'r Polisi Rheoli Cyflyrau Cronig ar waith.
 12. Naloxone i fynd adref a ddarperir gan barafeyddygon: Astudiaeth dichonoldeb treial
 13. Datblygu Isadeiledd Ymchwil Strôc
 14. Triniaeth ar gyfer ysigiad penelin gwrthsafol: cymharu technegau rhyddhau drwy lawfeddygaeth â micro-ddigramennu'r tendon estyn (TOPAZ)
 15. Hap-dreial peilot i asesu effaith Epoetin beta ar drallwysiad gwaed a gweithrediad yr arennau mewn cleifion â chlefyd critigol.
 16. Treial Adweithiau Niweidiol i Gyffuriau Gorllewin Cymru (WWADR)
 17. Cymharu Nfliximab â ciclosporin mewn Colitis Briwiol sy'n Ymwrthol i Steroidau: Treial (COnStRUCT
 18. Cefnogaeth ac Asesu ar gyfer Cyfeiriadau Brys yn achos Cwympiadau 2 (SAFER2 Cofrestriad ISCRNT)
 19. Cadw'n Iach ar ôl Iselder Ysbryd (SWAD)
 20. Ychwanegu Asid Ffolig at Driniaeth: Gwerthuso yn achos Iselder Ysbryd (FolATED)
 21. Cymorth ac Asesiad ar gyfer Cyfeiriadau Brys yn achos Cwympiadau 1 (SAFER1)
 22. Canser yr Oesoffagws neu Ganser Gastrig: Asesiad Newydd o Dechnoleg Endosonograffi (COGNATE)
 23. Cysylltedd Electronig ar gyfer Clefyd Llid y Coluddyn (IBD) i ddarparu mynediad ar y cyd i gofnodion iechyd (ELIJAH)
 24. Profiotigau i Leihau Achosion o Ddolur Rhydd sy'n Gysylltiedig â Gwrthfiotigau ac sy'n cael eu peri gan Glostridiwm: Gwerthusiad (PLACIDE)
 25. Carfan Spondylitis Ymasiol ar sail Poblogaeth (PAS)
 26. Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol (FLNP)
 27. Astudiaeth o Ymyriadau yn y Cartref i Wella Bywyd Pobl â Dementia (SHIELD)
 28. Therapi Atgofion mewn Gofal Dementia (RemCare)
 29. Ymddygiad Heriol mewn gofal dementia (DemCare)
 30. Profiotigau i atal Atopedd mewn babanod a phlant (ProbAT)